Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Lagstiftning

Ålands landskapsarkivs verksamhet och överhuvudtaget offentliga arkiv på Åland regleras, med vissa undantag, av arkivlagen för landskapet Åland (ÅFS 2004:13). 

Rikets arkivlag tillämpas på statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland, med de begränsningar som anges i 30 § 17 punkten i Självstyrelselagen för Åland (FFS 1991:1144):

”Arkivalier härrörande från statsmyndigheter som är verksamma i landskapet får föras bort från landskapet endast efter samråd med landskapsregeringen.”

Ändringen 2004 i arkivlagen (ÅFS 2004:24) ger landskapsregeringen möjlighet att under vissa omständigheter lösa in eller kopiera privata arkiv.

Ändringen 2019 i arkivlagen (ÅFS 2019:11) om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse följer av EU:s dataskyddsförordning.

Arkivlagarna gäller även för elektroniska handlingar (m.a.o. handlingar som skapats digitalt samt handlingar som digitaliserades i efterhand).

Läs lagar på nätet

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 10.12.2019