Lagstiftning

Ålands landskapsarkivs verksamhet och överhuvudtaget offentliga arkiv på Åland regleras, med vissa undantag, av arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland. 

Rikets arkivlag tillämpas på statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland, med de begränsningar som anges i 30 § 17 punkten i Självstyrelselagen (1991:71) för Åland:

”Arkivalier härrörande från statsmyndigheter som är verksamma i landskapet får föras bort från landskapet endast efter samråd med landskapsregeringen.”

Ändringen 2004 i arkivlagen (2004:24) ger landskapsregeringen möjlighet att under vissa omständigheter lösa in eller kopiera privata arkiv.

Ändringen 2019 i arkivlagen (2019:11) om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse följer av EU:s dataskyddsförordning.

Arkivlagarna gäller även för elektroniska handlingar (m.a.o. handlingar som skapats digitalt samt handlingar som digitaliserades i efterhand).

Läs lagar på nätet

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 10.1.2024