Lämna ett arkiv till oss

Ett av Ålands landskapsarkivs viktigaste uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till vårt åländska kulturarv bevaras och finns tillgängliga för att främja forskning. Vi tar emot handlingar som ska förvaras varaktigt och som hör till de i arkivlagen (2004:13) för Åland 1 § 1 mom. nämnda arkivbildare:

  • landskapsregeringen samt landskapsregeringen underlydande enheter, verk, affärsverk, inrättningar och myndigheter,
  • Ålands penningautomatförening,
  • kommunala myndigheter och organ,
  • andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

Överföring av handlingar regleras i lag. Handlingar överförs till landskapsarkivet vid den tidpunkt och med iakttagande av det förfarande landskapsregeringen beslutar. Den överlåtande arkivbildaren svarar för förvaringen av handlingarna före överföringen, för att handlingarna ställs i sådant skick att de kan överföras och för de kostnader som föranleds av överföringen till landskapsarkivet.

Kontakta oss i god tid innan för överenskommelser om vad som kan levereras, om ev. nödvändiga förberedelser och tidpunkt för leveransen.

Publicerad 12.10.2018Uppdaterad 11.1.2023