Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Lämna ett arkiv till oss

Ett av Ålands landskapsarkivs viktigaste uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till vårt åländska kulturarv bevaras och finns tillgängliga för att främja forskning. Vi tar emot handlingar som ska förvaras varaktigt och som hör till de i arkivlagen (2004:13) för Åland 1 § 1 mom. nämnda arkivbildare:

  • landskapsregeringen samt landskapsregeringen underlydande enheter, verk, affärsverk, inrättningar och myndigheter,
  • Ålands penningautomatförening,
  • kommunala myndigheter och organ,
  • andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (1977:72).

Överlämnande av handlingar görs alltid i överenskommelse med Ålands landskapsarkiv. Den överlåtande arkivbildaren svarar enligt lagen för förvaringen av handlingarna före överföringen, för att handlingarna ställs i sådant skick att de kan överföras och för de kostnader som föranleds av överföringen till landskapsarkivet.

Kontakta oss för att närmare diskutera detaljer och bestämma en tidpunkt för leveransen.

Publicerad 12.10.2018Uppdaterad 29.11.2019