Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Lagar och förordningar som styr dokumentförvaltningen och arkivfunktionen

Ålands landskapsarkivs verksamhet och överhuvudtaget offentliga arkiv på Åland regleras, med vissa undantag, av arkivlagen för landskapet Åland (ÅFS 2004:13). 

Rikets arkivlag (FFS 1994:831) tillämpas på statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland, med det undantag som anges i 30 § 17 punkten i Självstyrelselagen för Åland (FFS 1991:1144) och även i arkivlagen för Åland § 2:

”Arkivalier härrörande från statsmyndigheter som är verksamma i landskapet får föras bort från landskapet endast efter samråd med landskapsregeringen.”

För kyrkans arkiv i landskapet gäller vad som stadgas i kyrkolagen (FFS 1993:1054).

Ändringen 2004 i arkivlagen (ÅFS 2004:24) ger landskapsregeringen möjlighet att under vissa omständigheter lösa in eller kopiera privata arkiv.

Ändringen 2019 i arkivlagen (ÅFS 2019:11) om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse följer av EU:s dataskyddsförordning.

Arkivlagarna gäller även för elektroniska handlingar (m.a.o. handlingar som skapats digitalt samt handlingar som digitaliserats i efterhand).

Läs mer på nätet

Övrig lagstiftning av intresse

Blankettlagar och övriga lagar som följs på Åland, exempel:

Publicerad 22.5.2019Uppdaterad 10.12.2019