Lagar och förordningar som styr dokumentförvaltningen och arkivfunktionen

Ålands landskapsarkivs verksamhet och överhuvudtaget offentliga arkiv på Åland regleras, med vissa undantag, av arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland. 

Rikets arkivlag (FFS 831/1994) tillämpas på statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland, med det undantag som anges i 30 § 17 punkten i Självstyrelselagen (1991:71) för Åland och även i arkivlagen för Åland § 2:

”Arkivalier härrörande från statsmyndigheter som är verksamma i landskapet får föras bort från landskapet endast efter samråd med landskapsregeringen.”

För kyrkans arkiv i landskapet gäller vad som stadgas i kyrkolagen (FFS 1054/1993).

Ändringen 2004 i arkivlagen (2004:24) ger landskapsregeringen möjlighet att under vissa omständigheter lösa in eller kopiera privata arkiv.

Ändringen 2019 i arkivlagen (2019:11) om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse följer av EU:s dataskyddsförordning.

Arkivlagarna gäller även för elektroniska handlingar (m.a.o. handlingar som skapats digitalt samt handlingar som digitaliserats i efterhand).

Landskapsförordningen (2021:155) om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt trädde i kraft 1.1.2022. Enligt förordningen kan numera vissa handlingar vilka har skapats i elektroniskt format med särskilt tillstånd från Ålands landskapsarkiv förvaras i elektroniskt format.

Läs mer på nätet

Övrig lagstiftning av intresse

Blankettlagar och övriga lagar som följs på Åland, exempel:

Publicerad 22.5.2019Uppdaterad 11.1.2024