Arkivplaner, bevarande och gallring

På dessa sidor finns information och råd gällande arkivplaner, bevarande och gallring. Dessa råd är först och främst avsedda för:

  • landskapsregeringens myndigheter, inrättningar och enheter, 
  • kommunala myndigheter och organ,
  • Ålands Penningsautomatförening, samt
  • övriga som utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag och som enligt arkivlagen (2004:13) för Åland ska ha en arkivplan.

Råden kan naturligtvis tillämpas av alla organisationer som för sin dokumentförvaltning anser sig behöva anvisningar som överensstämmer med arkivplanen.

Inledning >

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 10.1.2023