Åke Söderlund och Anna Grönholm
Fotografi: Marie Koskensivu

Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv uppmärksammas när det årliga nordiska Unesco-mötet för första gången hålls på Åland

Förra veckan hölls det årliga nordiska Unesco-mötet för första gången i Mariehamn med över åttio deltagare på plats. Åland är sedan i fjol associerad medlem i Unesco, Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Unescos Världsminnesprogram (Memory of the World) grundades 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet. Världsminnen kan vara av papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer. Idén med världsminnen är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande, därmed är de en del av yttrandefriheten och upprätthållandet av demokratiska värden som utgör grunden för allas och envars rättssäkerhet.

Målen för Unescos Världsminnesprogram är ytterligare att

  • Underlätta skyddet av mänsklighetens arkiv- och biblioteksarv med hjälp av den lämpligaste tekniken.
  • Underlätta den globala tillgången till arkiv- och biblioteksarvet.
  • Öka den globala medvetenheten om arkiv- och biblioteksarvets existens och betydelse.

Unesco upprätthåller det internationella världsminnesregistret. Registret innehåller en sammanställning av det arkiv- och biblioteksarv som Unescos internationella rådgivande kommitté (International Advisory Committee) har rekommenderat och som Unescos generaldirektör har godkänt efter att ha konstaterat att det motsvarar de urvalskriterier som har fastställts beträffande global betydelse och betydande universellt värde.

Under mötet i Mariehamn presenterade landskapsarkivarie Åke Söderlund och antikvarie Anna Grönholm Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv och historien bakom rederiet. Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv är nominerat till Unescos världsminnesregister. Det upptogs redan år 2017 på den nationella listan. År 2023 förväntas beslutet tas av Unescos generaldirektör. Förslaget stöds av en större grupp sakkunniga, som representerar en stor mängd aktörer internationellt vad gäller historisk forskning samt museal verksamhet inom sjöfartens område.

Läs mer om Rederiaktiebolag Gustaf Eriksons arkiv

Publicerad 13.9.2022Uppdaterad 13.9.2022