Bild föreställande landskapsarkivarie Åke Söderlund samt en gruppbild av deltagarna på släktmötet
Foton: Timo Karisto

En mindre känd enklav för släkt- och lokalhistorisk forskning på Ålands landskapsarkiv

Släktföreningen Johansson-Stubbe ordnade lördagen den 19.8.2023 sitt senaste släktmöte på Framnäs Föreningshus vid Kyrkbacken i Nagu, nuvarande Pargas stad. Ett femtiotal personer deltog. Släktföreningens medlemmar är ättlingar till Johannes Albert (1870-1911) och Emilia Mathilda Johansson (1876-1964). Båda hade rötter i den åboländska yttre skärgården, ett område som tidigare uppfattades som den åländska yttre skärgården. Större delar av området tillhörde nämligen judiciellt Ålands härad ända till 1850-talet, när Åland inför Ålandsservitutet och införandet av demilitariseringen blev föremål för en ny gränsdragning i öst. I kyrkligt hänseende hade vissa skär och byar redan tidigare överförts till Korpo församling. Det ansågs vid demilitariseringen att ett område kring Österskär, Utö, (Söder) Jurmo - ska ej förväxlas med (Norra) Jurmo i Brändö var viktigt för att militärt skydda infarten till Finland och därmed överfördes området till Korpo socken öster om den nydragna landskaps- eller häradsgränsen.

Johannes Albert Johansson var ledfyrvaktare på Bokulla nordost om Utö där familjen bodde åren 1896-1911. Till hans uppgifter hörde att tillsammans med en annan ledfyrvaktare upprätthålla och sköta sex ledfyrar längs farleden vid Utö. Hans förfäder hade i många generationer varit bönder och lotsar på (Söder) Jurmo och Utö. Det var inte ovanligt att männen i detta område fann sin hustru på fasta Kökar och även män från detta område fann sin framtid på fasta Kökar och närliggande skär.

Ålands landskapsarkiv förvarar och tillgängliggör de arkiv som förvaltningen av Åland skapat sedan 1600-talets allra första år. Av den anledningen har landskapsarkivet mängder av handlingar som även kan nyttjas för släkt- och hembygdsforskning beträffande det ovan nämnda området öster om den nuvarande landskapsgränsen. Handlingarna är inte sällan inbundna i volymer som täcker olika förvaltningsdistrikt på Åland och därmed är de inte s.a.s. löstagbara från det fysiska bandet (och ej heller kontexten). Området har även i många framställningar såväl av samtida skriftställare som senare historiker uppfattats som en del av bl.a. Kökar eller Föglö socken. Av den anledningen har området med dess invånare och deras företagsamhet påverkat den forskning som bedrivits och de forskningsresultat som presenterats. På samma sätt har det varierat huruvida området noterats eller ej i den historia och de statistiska sammanställningar m.m. som presenterats för att beskriva samtid eller historien i områden, socknar och landskapet öster om den åländska landskapsgränsen.

Landskapsarkivarie Åke Söderlund höll ett föredrag om släktens historia under släktmötet. Johannes Albert och Emilia Mathilda Johansson är hans mormors föräldrar. Föredraget innefattade även en presentation av de arkiv på Ålands landskapsarkiv, vilka kan nyttjas för historisk forskning som berör personer, skeenden och händelser från området strax öster om den nuvarande landskapsgränsen.

Presentationens diabilder är tillgängliga under Bilagor.

Publicerad 4.9.2023Uppdaterad 4.9.2023